بازی زوما است

جمع آوری توپ از همان رنگ را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : هدف و پرتاب توپ.

بازی-زوما-است
60% عاشق این بازی