بازی زوما با مورچه ها است

نابودی مورچه ها با هم که یکسان هستند در گروه های 3 یا بیشتر.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و راه اندازی مورچه ها.

بازی-زوما-با-مورچه-ها-است
60% عاشق این بازی