بازی زوما با موش

جمع آوری موش با هم از همان رنگ را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب موش صحرایی.

بازی-زوما-با-موش
58% عاشق این بازی