بازی زوما با یک ببر در سیرک

راهنما ببر را به حیوانات از گونه های مشابه در گروه 3 را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب حیوانات.

بازی-زوما-با-یک-ببر-در-سیرک
59% عاشق این بازی