بازی زوما در جنگل

جمع آوری توپ های مشابه در گروه های 3 یا بیشتر به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : هدف و پرتاب توپ.

بازی-زوما-در-جنگل
64% عاشق این بازی