توپ بازی زوما است

جمع آوری توپ های مشابه در گروه های 3 یا بیشتر به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس به پرتاب توپ ..

توپ-بازی-زوما-است
61% عاشق این بازی