زوما با پاندا

راهنما پاندا به جمع آوری توپ در گروه های 3 یا بیشتر از همان رنگ را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب توپ.

زوما-با-پاندا
63% عاشق این بازی