زوما ماجراجویی

جمع آوری توپ از همان رنگ در گروه های سه را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب توپ.

زوما-ماجراجویی
61% عاشق این بازی